శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti)

శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti) Lyrics – శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti)


 

శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti) తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి (Venkateswara Swami) గారు కూడా ప్రసిద్ధి పొందిన ఒక స్తుతి అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్తుతిలో దాన్ని రచించిన కవి అన్నమాచార్య (Annamacharya) గారు. ఇది తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి అర్పించబడి, వెంకటేశ్వర స్వామిని స్తుతించడంలో ఉన్న భక్తి మరియు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది.

శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి లో అన్నమాచార్య గారు వెంకటేశ్వర స్వామికి నమస్కరించుకొని, ఆరాధన చేయుటకు సంబంధించిన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఆరాధకులు వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రకటించడంలో సహాయకరమైన స్తుతిలో ఉంది. ఇది వెంకటేశ్వర స్వామికి అనుగ్రహం, ఆశీర్వాదం మరియు కృప నింపడంలో సహాయపడుతుంది.

శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి వెంకటేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక భక్తి మరియు ఆదర్శ భక్తి వ్యక్తం చేయటానికి ఒక అద్భుత సాధనం అయినది. మన హృదయాన్ని తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి కి ప్రేమ, భక్తి మరియు మానసిక ఆనందాన్ని పూర్తి చేయటం మరియు వెంకటేశ్వర స్వామి ద్వారా మన సంకల్పాలను పూర్తి చేయటం వలన ఈ స్తుతి మహత్వపూర్ణం.

ఈ స్తుతిని పఠించడం లేదా శ్రవణం చేయడం ద్వారా వెంకటేశ్వర స్వామిని సన్మానించడం, ఆనందపడడం, ఆరాధించడం మరియు ఆశీర్వాదం పొందడం సాధ్యం అవుతుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు ఈ స్తుతిని ప్రతిదినం పఠించుకోవాలి లేదా శ్రవణం చేయాలి అనేక సంప్రదాయాల ద్వారా అనుసరించబడుతుంది.

ఈ స్తుతి వర్ణనలు వెంకటేశ్వర స్వామి గారిని పూజించుకొని, ఆరాధించుకొని అనిపిస్తుంది. మానవులకు ఆనందం, శుభం, సౌభాగ్యం, ప్రియతములు మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆరాధనకు ఈ స్తుతి అత్యంత ప్రముఖమైనది.

ఈ స్తుతి ద్వారా వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధించుకొని, సర్వ దుఃఖాలను తొలగించడం, మన చేతులను శుభంగా మార్చడం, భక్తిని పూర్తిగా పొందడం మరియు విజయాలను పొందడం సాధ్యం అవుతుంది.

ఈ స్తుతిని మనం ఆనందపరచటం, భక్తిని పూర్తిగా వ్యక్తం చేయటం మరియు వెంకటేశ్వర స్వామికి శుభం, ఆనందం మరియు ఆశీర్వాదం పొందడం ద్వారా మన ఆరాధన సాధ్యం అవుతుంది.

శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిని పఠించుకోవడం, శ్రవణం చేయడం లేదా ఆరాధన చేయడం మన అంతరంలో శ్రీనివాస స్వామిని ఆనందపరచటం మరియు ఆశీర్వాదం పొందటంలో సహాయపడుతుంది.

శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti)


శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti)

నమో నమస్తేஉఖిల కారణాయ నమో నమస్తే అఖిల పాలకాయ |

నమో నమస్తే உమరనాయకాయ నమోనమో దైత్యవిమర్దనాయ ॥

నమో భక్తిజన ప్రియాయ నమోనమః పాపవిదారణాయ |

నమో నమో దుర్జననాశకాయ నమోஉస్తు తస్మైజగదీశ్వరాయ ॥

నమో నమః కారణవామనాయ నారాయణాయాతి విక్రమాయ |

శ్రీ శంఖుచక్రా గదాధరాయ నమోஉస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ ॥

నమః పయోరాశి నివాసకాయ నమోஉ స్తు లక్ష్మీపతయే అవ్యయాయ |

నమో உస్తు సూర్యాద్యమిత ప్రభాయ నమోనమః పుణ్యగతా గతాయ ॥

నమో నమోஉర్కేందు విలోచనాయ నమోస్తు తే యజ్ఞ ఫలప్రదాయ ||

నమోஉస్తు యజ్ఞాంగ విరాజితాయ నమోస్తుஉతే సజ్జనవల్లభాయ ॥

నమోనమః కారణ కారణాయ నమోஉస్తు శబ్దాదివివర్జితాయ |

నమోస్తుతే உభీష్టసుఖప్రదాయ నమోనమో భక్త మనోరమాయ ॥

నమోనమస్తే ద్భుతకారణాయ నమోஉస్తు తే మందరధారకాయ ||

నమోస్తుతే యజ్ఞవరాహ, నామ్నే నమోహిరణ్యాక్ష విదారకాయ ॥

నమోஉస్తుతే వామనరూపభాజ్ నమో உస్తు తే క్షత్రకులాంతకాయ |

నమోஉస్తుతే రావణ మర్దనాయ నమోஉస్తుతే నందసుతాగ్రజాయ ॥ 8

నమస్తే కమలాకాంత నమస్త సుఖదాయినే ।

శ్రితార్తి నాశినే తుభ్యం భూయో భుయో నమో నమః ॥

 

 

శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti) Watch Video

Leave a Comment