శ్రీ దత్త అష్టకం Sri Datta Ashtakam

శ్రీ దత్త అష్టకం Lyrics – శ్రీ దత్త అష్టకం


శ్రీ దత్త అష్టకం


Singer శ్రీ దత్త అష్టకం
Composer శ్రీ దత్త అష్టకం

Lyrics

శ్రీ దత్త అష్టకం అనేది హిందూ త్రిమూర్తులు-బ్రహ్మ, విష్ణువు మరియు శివుల మిశ్రమ రూపంగా పరిగణించబడే దత్తాత్రేయ భగవానుడికి అంకితం చేయబడిన భక్తి గీతం. ఈ శ్లోకం గొప్ప సాధువు మరియు దత్తాత్రేయ భగవానుడి భక్తుడైన శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతిచే స్వరపరచబడిందని నమ్ముతారు.

గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం |

నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || 1 ||

యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం |

సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || 2 ||

అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం |

అనఘాప్రియా విభుం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || 3 ||

నిరాకారం నిరాభాసం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకం |

నిర్గుణం నిష్కళం శాంతం దత్తమానందమాశ్రయే || 4 ||

అనసూయాసుతం దేవం అత్రివంశకులోద్భవం |

దిగంబరం మహాతేజం దత్తమానందమాశ్రయే || 5 ||

సహ్యాద్రివాసినం దత్తం ఆత్మజ్ఞానప్రదాయకం |

అఖండమండలాకారం దత్తమానందమాశ్రయే || 6 ||

పంచయజ్ఞప్రియం దేవం పంచరూపసుశోభితం |

గురుపరంపరం వందే దత్తమానందమాశ్రయే || 7 ||

దత్తమానందాష్టకం యః పఠేత్ సర్వవిద్యా జయం లభేత్ |

దత్తానుగ్రహఫలం ప్రాప్తం దత్తమానందమాశ్రయే || 8 ||

ఫలశ్రుతి –

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః

సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి శ్రీదత్తశ్శరణం మమ ||

 

 

శ్రీ దత్త అష్టకం Watch Video

Leave a Comment