Saagara Goshala Shrutilo Ayyappa Song Lyrics సాగర ఘోషల శృతిలో హిమ జలపాతాల లయలో

Saagara Goshala Shrutilo Song Lyrics Lyrics – సాగర ఘోషల శృతిలో హిమ జలపాతాల లయలో


 


 

సాగర ఘోషల శృతిలో హిమ జలపాతాల లయలో
Saagara Goshala Shrutilo Song Lyrics
సాగర ఘోషల శృతిలో హిమ జలపాతాల లయలో
సాగర ఘోషల శృతిలో హిమ జలపాతాల లయలో

Saagara Goshala Shrutilo Ayyappa Song Lyrics

సాగర ఘోషల శృతిలో

హిమ జలపాతాల లయలో

సంగీతం భారత సంగీతం

సునోరే భాయి సునోరే

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

తాన్ సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది

ఓ సత్యాహింసలు శృతిలయిలైన

మానవతా గీతం ప్రేమసుధా భరితం

సత్యం శివ సుందరం సకల మత సమ్మతం

ప్రపంచ శాంతి సంకేతం

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

సూర్యోదయం భూపాళం చంద్రోదయం హిందోళం

ఈ లోకమే స్వర సందేశమే

ఆఫ్రికా కోకిల అన్నమయ్య కృతి పాడగా

అమెరికన్ గిటారుపై హంసధ్వని చెలరేగగా

జర్మన్ గాయని జయదేవుని గీతానికి తన్మయులవుదురులే

మీరా భజనల మాధురిలో ఇక మీరే పరవశలవుదురులే

హిందుస్తానీ రాగాలు తియ్యనైనవి

కర్ణాటక భావాలు కమ్మనైనవి

సగమ గమగ మగని సానిద సానిదనిసా

ఇంద్ర ధనస్సు రంగులైన ఎడారిలో వానలైన

ఐ విల్ క్రియేట్ విత్ మై మ్యూజిక్ ఎస్ ఎస్

సరిగరి సరిగరి సనిదని

పదనిస పదనిస పమగమ

నిస నిదప మపదప

గరి మగ పమ దప మగ పమ దప నిద

నిసాస దనీని పమగప పమగప పమగప

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

తాన్ సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది

దేశ దేశముల సంస్కృతులే రాగమాలగా సాగగా

ఆనందమే మధురానందమే

పసిఫిక్ కన్నా లోతు ఎవరెస్టు కన్నా ఎత్తు ప్రపంచాన మై మ్యూజిక్

తూరుపు పడమర విశ్వగానమే చేయగా

శాంతికి స్వాగతం సుస్వారలతో ఈయగా

అణు యుద్దములే జరగవులే

సరిహద్దుల గొడవలు తీరునులే

ప్రతిరోజు ఒక పండుగలే

ఇల మానవులందరూ బందువులే

సూరదాసు భక్తి పాట చికాగో జీన్స్ నోట

నయాగరా హోరులో ఆలపించగా

సగమ గమగ మదని సానిస

నిదమ గమగ మగస నిసగ మదనిస

గమదనిస నిస గమదనిస

మంద్ర మంద్ర స్వరాలలో రసానంద సముద్రాలు

పంచమాల వసంతాలు తారా స్థాయి షడ్యమాలు

శ్రావ్య మధుర భవ్యనాధ దివ్య వేద సారము

భావరాగ తాళయుక్త భారతీయ గానము

సరిగరి రిగమగ గమపమ

మపదప పదనిద దనిసని నిసరిస

సనిదప మగరి నిదప మగరిస సని

దనిస నిసని సరిగ రిగమ

రిగమ గమప మపద పదనిసా ఆ ఆ

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

తాన్ సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

In the sound of ocean sounds

In the rhythm of snow falls

Music is Indian music

Sunore Bhai Sunore

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Tan Sen Ragamidi is Thyagaraja Ganamidi

O satyahimsa shrutilai

Humanity song Premasudha Bharatham

Satyam Shiva Sundaram All religions agree

A sign of world peace

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Sunrise is Bhupalam and Moonrise is Hindulam

This world is a voice message

When African cuckoo’s brother sang the work

As the swan strummed on the American guitar

German singer Jayadeva’s song will be loved

You will be enraptured in the melody of Mira Bhajans

Hindustani ragas are sweet

Carnatic sentiments are delicious

Sagama gamaga magani sanidha sanidinasa

Rainbow colored desert rain

I Will Create With My Music SS

Correctly accurate

Padanisa Padanisa Pamagama

Nisa Nidapa Mapadapa

Gari male pama dapa male pama dapa nida

Nisasa Danini Pamagapa Pamagapa Pamagapa

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Tan Sen Ragamidi is Thyagaraja Ganamidi

The cultures of the countries were raging

Ananda is Maduranandam

My music is deeper than the Pacific and higher than Everest

The west side is the universe

Welcome to Shanti with glad tidings

Nuclear wars do not happen

The border disputes are the same

Every day is a festival

All human beings are slaves

Suradasu’s Bhakti Song by Chicago Jeans

While singing in the chorus of Niagara

Sagama Gamaga Madani Sanisa

Nidama Gamaga Magasa Nisaga Madanisa

Gamadanisa Nisa Gamadanisa

Rasananda Samudras in Mandra Mandra Swaras

Panchamala Vasantals are Tara Level Shadyamas

Sravya Madhura Bhavyanadha Divine Vedic essence

Bhavaraga rhythmic Indian song

Sarigari rigamaga gamapama

Mapadapa padanida danisani nisarisa

Sanidapa Magari Nidapa Magarisa Sani

Danisa Nisani Sariga Rigama

Rigama gamapa mapada padanisa aa aa

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Tan Sen Ragamidi is Thyagaraja Ganamidi

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

 

 

Saagara Goshala Shrutilo Song Lyrics Watch Video