కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్

కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్


 


 

అయ్యప్ప లిరిక్స్ కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్

Lyrics కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్

కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి

కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి

వేయికనులు చాలవులే – మన అయ్యప్పనూచూడ

ఇరుముడిని కట్టుకొని – మనం ఎరిమేలి పోదాము

వేషాలే వేద్దామా – పేటతల్లై ఆడుదాము

కొబ్బరికాయ ఒకటికొట్టి – ఓవరుని మ్రొక్కుదాము   ||కన్నెస్వామి||

ఆలుదాకు చేరుకుని – స్నానాలే చేద్దాము

పంబాకు చేరుకుని – స్నానాలు చేద్దాము

కొబ్బరికాయ ఒకటి కొట్టి – గణపతిని మ్రొక్కుదాము

శరంగుత్తి చేరుకుని – శరణాలు గ్రుచ్చుదాము    ||కన్నెస్వామి||

కొబ్బరికాయ ఒకటికొట్టి – పద్దెనిమిది మెట్లెక్కి

పరవశం పొందుదాము – నెయ్యాభిషేకమును

ఘనముగా చేద్దాము – సంక్రాంతి రోజున – జ్యోతినే చూద్దాము

హారతినే ఇద్దాము – శరణమంటు వేడుదాము     ||కన్నెస్వామి||

 

 

కన్నెస్వామి ఓ కన్నెస్వామి అయ్యప్ప లిరిక్స్ Watch Video