Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ

Hanuman Chalisa Kannada Lyrics – Kannada Devotional

Hanuman Chalisa Lyrics were originally composed in the Awadhi dialect of the Hindi Language. Hanuman Chalisa is an infamous Hindu stotra, written in worship of the Lord Hanuman.

Shri Tulsidas wrote his first Hanuman Chalisa in the 16th century. The text includes 40 lines.

This song was performed recently by Hariharan.

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada and English

 

 

Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada Lyrics – Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada


Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – KannadaLyrics

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ

ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ |

ಬರನವು ರಘುವರ ಬಿಮಲ

ಜಸು ಜೋದಾಯಕು ಫಲಚಾರಿ ||

ಬುದ್ದಿ ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೆ

ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ್ |

ಬಲ ಬುದ್ದಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು

ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ಬಿಕಾರ್ ||

ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ್

ಜೈ ಕಪೀಸ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ್ ||೧||

ರಾಮ ಧೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ

ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ ||೨||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ

ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಘಿ ||೩||

ಕಾಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸ

ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸ ||೪||

ಹಾತ್ ವಜ್ರ ಔರ್ ದ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೈ

ಕಾಂಧೆ ಮೂಂಜ್ ಜನೆಹು ಸಾಜೈ ||೫||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ

ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ ||೬||

ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣೆ ಅತಿ ಚಾತುರ್

ರಾಮ ಕಾಜ್ ಕರಿಬೆ ಕೋ ಆತುರ ||೭||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇಕೋ ರಸಿಯ

ರಾಮ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯ ||೮||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವ

ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕಾ ಜರಾವ ||೯||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಘಾರೆ

ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಾಜ್ ಸಂವಾರೆ ||೧೦||

ಲಾಯೇ ಸಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ

ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ ||೧೧||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹಿ ಬಹುತ್ ಬಡಾಯಿ

ತಮ ಮಾಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಾಹಿ ಸಮ ಭಾಯಿ ||೧೨||

ಸಾಹಸ ಬದನ್ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ್ ಗಾವೈ

ಅಸಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ||೧೩||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸ

ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹಿಸ ||೧೪||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಕಪಾಲ ಜಹಾಂಥೆ

ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೆ ಕಹಾಂತೆ ||೧೫||

ತಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಹಿ ಕೀನ್ಹ

ರಾಮ ಮಿಲಾಯೆ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹ ||೧೬||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನ

ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನ ||೧೭||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನಾ ಪರ ಭಾನು

ಲೀಲ್ಯೋತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು ||೧೮||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹಿ

ಜಲದಿ ಲಾಂಘಿಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹಿ ||೧೯||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ್ ಜಗತ ಕೆ ಜೆಜೆ

ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹಾರೆ ತೇತೆ ||೨೦||

ರಾಮ ದುವಾರೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ

ಹೋತ ನ ಆಗ್ನ ಬಿನು ಪೈಸಾರೆ ||೨೧||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರಿ ಸರನ

ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹು ಕೋ ಡರನ ||೨೨||

ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ

ತಿನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ್ ತೆ ಕಾಂಪೈ ||೨೩||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ

ಮಹಾವೀರ ಜಬ್ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||೨೪||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರಹಿ ಸಬ ಪೀರ

ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರ ||೨೫||

ಸಂಕಟ ತೆ ಹನುಮನ ಚುಡಾವೈ

ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ||೨೬||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜ

ತಿನ ಕೆ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜ ||೨೭||

ಔರ್ ಮನೋರತ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ

ಸೋಯಿ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ||೨೮||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ

ಹೈ ಪರಸಿದ್ದ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರ ||೨೯||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ

ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲ್ಹಾರೆ ||೩೦||

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ನವನಿಧಿ ಕೆ ದಾತ

ಅಸಬರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕಿ ಮಾತಾ ||೩೧||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೆ ಪಾಸ

ಸಾದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೆ ದಾಸ ||೩೨||

ತುಮ್ಹಾರೆ ಬಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ

ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೆ ದುಃಖ ಬಿಸರಾವೈ ||೩೩||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಯಿ

ಜಹ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯಿ ||೩೪||

ಔರ್ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯಿ

ಹನುಮತ ಸೆಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯಿ ||೩೫||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರ

ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರ ||೩೬||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸಾಯಿ

ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕಿನಾಯಿ ||೩೭||

ಜೋ ಶತ ಬಾರಾ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯಿ

ಚೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯಿ ||೩೮||

ಜೋ ಯಃ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ

ಹೋಯಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಖಿ ಗೌರೀಸ ||೩೯||

ತುಲಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೀರ

ಕೀಜೈ ನಾತ ಹೃದಯ ಮಹಾಡೇರ ||೪೦||

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ

ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ರೂಪ |

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ

ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಾ ಭೂಪ ||

ಸಿಯಾವರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೈ

ಪ್ರಭು ವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೈ |

ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ

ಉಮಾಪತಿ ಮಹಾದೇವ ಕಿ ಜೈ ||

ಬೋಲೋರೆ ಭೈ ಸಬ ಸಂತಾನ ಕಿ ಜೈ |

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Shri Guru Charana Saroja Raja

Nija Mana Mukuru Sudhaari |

Baranavu Raghuvara Bimala

Jasu Jodaayaku Phalachaari ||

Buddhi Heena Tanu Jaanike

Sumirau Pavana Kumar |

Bala Buddhi Vidya Dehu

Mohi Harahu Kalesha Bikaar ||

Jai Hanuman Jnana Guna Sagar

Jai Kapeesa Tihu Loka Ujaagar ||1||

Raama Dhoota Athulita Baladhaama

Anjaniputra Pavanasuta Naama ||2||

Mahaveera Vikrama Bajarangi

Kumathi Nivaara Sumathi Ke Sanghi ||3||

Kaanchana Barana Biraaja Subesaa

Kaanana Kundala Kunchita Kesaa ||4||

Haath Vajra Aur Dwajaa Biraajai

Kaandhe Moonj Janehu Saajai ||5||

Shankara Suvana Kesari Nandana

Teja Pratapa Mahajaga Vandana ||6||

Vidyaavan Gune Athi Chaathur

Raama Kaaj Karibe Ko Aathur ||7||

Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya

Raama Lakhan Seetha Mana Basiya ||8||

Sookshma Roopadhari Siyahi Dikhaava

Vikata Roopadhari Lanka Jaraava ||9||

Bheema Roopadhari Asura Sanghaare

Raamachandra Ke Kaaj Samwaare ||10||

Laaye Sajeevana Lakhana Jiyaaye

Shri Raghuveera Harashi Ura Laaye ||11||

Raghupathi Keenhi Bahut Badaayi

Tama Mama Priya Bharatahi Sama Bhaayi ||12||

Sahasa Badan Tumharo Yash Gaavai

Asakahi Shripathi Kanta Lagaavai ||13||

Sanakaadika Brahmaadi Munisa

Naarada Saarada Sahita Ahisa ||14||

Yama Kubera Dikapaala Jahaanthe

Kavi Kovida Kahi Sake Kahaanthe ||15||

Tama Upakaara Sugreevahi Keenha

Raama Milaaye Raaja Pada Deenha ||16||

Tumharo Manthra Vibheeshana Maana

Lankeshwara Bhaya Saba Jaga Jaana ||17||

Yuga Sahasra Yojana Para Bhaanu

Leelyothaahi Madhura Phala Jaannu ||18||

Prabhu Mudrikaa Meli Mukha Maahi

Jaladi Laanghigaye Acharaja Naahi ||19||

Durgama Kaaj Jagata Ke Jeje

Sugama Anugraha Tumhare Thethe ||20||

Raama Duvaare Tuma Rakhavaare

Hota Na Aagna Binu Paisaare ||21||

Sab Sukha Lahai Tumhari Sarana

Tum Rakshaka Kaahu Ko Darana ||22||

Aapana Teja Samhaaro Aapai

Tino Loka Haank The Kaampai ||23||

Bhootha Pishaacha Nikata Nahi Aavai

Mahaveera Jaba Naama Sunaavai ||24||

Naasai Roga Harai Sab Peera

Japatha Niranthara Hanumatha Bira ||25||

Sankata The Hanumana Chudavai

Mana Krama Vachana Dhyana Jo Laavai ||26||

Sab Para Raama Tapaswi Raaja

Tina Ke Kaaja Sakala Tuma Saaja ||27||

Aur Manoratha Jo Koyi Laavai

Soyi Amitha Jeevana Phala Paavai ||28||

Chaaro Yuga Parathaapa Tumhaara

Hai Parasidda Jagatha Ujiraaya ||29||

Saadhu Santha Ke Tuma Rakhavaare

Asura Nikandana Raama Dulhaare ||30||

Ashtasiddi Navanidhi Ke Daatha

Asabara Deenha Jaanaki Maatha ||31||

Raama Rasaayana Tumhare Paasa

Saada Raho Raghupathi Ke Daasa ||32||

Tumhare Bajana Raama Ko Paavai

Janama Janama Ke Dukh Bisaraavai ||33||

Antha Kaala Raghuvara Pura Jaayi

Jaha Janmi Haribhakta Kahaayi ||34||

Aur Devatha Chitta Na Dharayi

Hanumatha Seyi Sarva Sukha Karayi ||35||

Sankata Katai Mitai Sab Peera

Jo Sumirai Hanumatha Balabeera ||36||

Jai Jai Jai Hanuman Gosaayi

Krupa Karahu Guru Deva Kinaayi ||37||

Jo Shatha Baara Paata Kara Koyi

Chootahi Bandi Maha Sukha Hoyi ||38||

Jo Yah Padai Hanuman Chalisa

Hoyi Siddhi Saakhi Gowrisa ||39||

Tulasidaasa Sada Hari Chera

Keejai Naatha Hrudaya Mahadera ||40||

Pavana Tanaya Sankata Harana

Mangala Mooruthi Roopa |

Raama Lakhana Seetha Sahita

Hrudaya Basahu Sura Bhoopa ||

Siyaavar Ramachandra Ki Jai

Prabhu Veera Ramachandra Ki Jai |

Pavanasutha Hanuman Ki Jai

Umapathi Mahadeva Ki Jai ||

Bolore Bhai Sab Santhana Ki Jai |

 

 

Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada Watch Video