Ayyappa Harivarasanam Kannada ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ಕನ್ನಡ

Ayyappa Harivarasanam Kannada Lyrics -ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ಕನ್ನಡ Ayyappa Harivarasanam Kannada


Ayyappa Harivarasanam Kannadaಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ಕನ್ನಡ

ಹರಿವರಾಸನಂ – ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಲಾಲಿ

DOWNLOAD LYRICS IN KANNADA

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಮ್

ಹರಿದಧೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಮ್

ಅರಿವಿಮರ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಮ್

ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಮ್

ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಭೂತನಾಯಕಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಪ್ರಣಯಸತ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಮ್

ಪ್ರಣತಕಲ್ಪಕಂ ಸುಪ್ರಭಾಂಚಿತಮ್

ಪ್ರಣವಮಂದಿರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ತುರಗವಾಹನಂ ಸುಂದರಾನನಮ್

ವರಗದಾಯುಧಂ ವೇದವರ್ಣಿತಮ್

ಗುರುಕೃಪಾಕರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ತ್ರಿಭುವನಾರ್ಚಿತಂ ದೇವತಾತ್ಮಕಮ್

ತ್ರಿನಯನಪ್ರಭುಂ ದಿವ್ಯದೇಶಿಕಮ್

ತ್ರಿದಶಪೂಜಿತಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಭವಭಯಾಪಹಂ ಭಾವುಕಾವಕಮ್

ಭುವನಮೋಹನಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಮ್

ಧವಳವಾಹನಂ ದಿವ್ಯವಾರಣಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಕಳಮೃದುಸ್ಮಿತಂ ಸುಂದರಾನನಮ್

ಕಳಭಕೋಮಲಂ ಗಾತ್ರಮೋಹನಮ್

ಕಳಭಕೇಸರೀವಾಜಿವಾಹನಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಮ್

ಶ್ರುತಿವಿಭೂಷಣಂ ಸಾಧುಜೀವನಮ್

ಶ್ರುತಿಮನೋಹರಂ ಗೀತಲಾಲಸಮ್

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

 

 

Ayyappa Harivarasanam Kannada Watch Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top