అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)

అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని) Lyrics – అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)


The traditional belief in Christianity is that Jesus Christ was born in Bethlehem, which is a significant event celebrated as Christmas on December 25th by many Christians around the world. The story of Jesus’ birth is detailed in the New Testament of the Bible, particularly in the Gospels of Matthew and Luke.

అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)


అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)

 

అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)


Lyrics

అంబరానికి అంటేలా

సంబరాలతో చాటాలా (2)

యేసయ్య పుట్టాడని

రక్షింప వచ్చాడని (2)

ప్రవచనాలు నెరవేరాయి

శ్రమ దినాలు ఇక పోయాయి (2)

విడుదల ప్రకటించే

శిక్షను తప్పించే (2)           ||యేసయ్య||

దివిజానాలు సమకూరాయి

ఘనస్వరాలు వినిపించాయి (2)

పరముకు నడిపించే

మార్గము చూపించే (2)           ||యేసయ్య||

సుమ వనాలు పులకించాయి

పరిమళాలు వెదజల్లాయి (2)

ఇలలో నశియించే

జనులను ప్రేమించే (2)           ||యేసయ్య||

Ambaraaniki Antelaa

Sambaraalatho Chaataalaa (2)

Yesayya Puttaadani

Rakshimpa Vachchaadani (2)

Pravachanaalu Neraveraayi

Shrama Dinaalu Ika Poyaayi (2)

Vidudala Prakatinche

Shikshanu Thappinche (2)          ||Yesayya||

Divijanaalu Samakooraayi

Ghanaswaraalu Vinipinchaayi (2)

Paramuku Nadipinche

Maargamu Choopinche (2)          ||Yesayya||

Suma Vanaalu Pulakinchaayi

Parimalaalu Vedajallaayi (2)

Ilalo Nashiyinche

Janulanu Preminche (2)          ||Yesayya||

 

 

అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని) Watch Video

Leave a Comment