Vishnu Sahasranamam Telugu Lyrics,విష్ణు సహస్రనామం తెలుగు లిరిక్స్

Vishnu Sahasranamam Telugu Lyrics  Lyrics – విష్ణు సహస్రనామం తెలుగు లిరిక్స్


Vishnu Sahasranamam Telugu Lyrics 


 

 


Lyrics

Vishnu Sahasranamam Telugu Lyrics

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu and Download in PDF

Vishnu Sahasranamam Lyrics

శుక్లాం inబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే || 1 ||

యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ |

విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 ||

వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ |

పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || 4 ||

వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |

నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || 5 ||

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే |

సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే || 6 ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాత్ |

విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || 7 ||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |

శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ

శ్రుత్వా ధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః |

యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్య భాషత || 8 ||

యుధిష్ఠిర ఉవాచ

కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం

స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్-మానవాః శుభమ్ || 9 ||

కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |

కిం జపన్-ముచ్యతే జంతుర్-జన్మసంసార బంధనాత్ || 10 ||

శ్రీ భీష్మ ఉవాచ

జగత్ప్రభుం దేవదేవ మనంతం పురుషోత్తమమ్ |

స్తువన్నామ సహస్రేణ పురుషః సతతోత్థితః || 11 ||

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్ |

ధ్యాయన్ స్తువన్నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ || 12 ||

అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరమ్ |

లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వ దుఃఖాతిగో భవేత్ || 13 ||

బ్రహ్మణ్యం సర్వ ధర్మఙ్ఞం లోకానాం కీర్తి వర్ధనమ్ |

లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్|| 14 ||

ఏష మే సర్వ ధర్మాణాం ధర్మో‌ధిక తమోమతః |

యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా || 15 ||

పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః |

పరమం యో మహద్ బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణమ్ | 16 ||

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళమ్ |

దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యోవ్యయః పితా || 17 ||

యతః సర్వాణి భూతాని భవంత్యాది యుగాగమే |

యస్మింశ్చ ప్రలయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే || 18 ||

తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే |

విష్ణోర్నామ సహస్రం మే శ్రుణు పాప భయాపహమ్ || 19 ||

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః |

ఋషిభిః పఋగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || 20 ||

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః ||

ఛందోనుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః || 21 ||

అమృతాం శూద్భవో బీజం శక్తిర్ దేవకి నందనః |

త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే || 22 ||

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్ ||

అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్ || 23 ||

పూర్వన్యాసః

అస్య శ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ||

శ్రీ వేద వ్యాసో భగవాన్ ఋషిః |

అనుష్టుప్ ఛందః |

శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా |

అమృతాం శూద్భవో భానురితి బీజమ్ |

దేవకీ నందనః స్రష్టేతి శక్తిః |

ఉద్భవః, క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమంత్రః |

శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్ |

శాంగ ధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రమ్ |

రథాంగ పాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్ |

త్రిసామా సామగః సామేతి కవచమ్ |

ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః |

ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః ||

శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్ |

శ్రీ మహావిష్ణు ప్రీత్యర్థే సహస్ర నామ జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్

క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానామ్ |

మాలాక్లుప్తా సనస్థః స్ఫటికమణి నిభైర్-మౌక్తికైర్-మండితాంగః |

శుభ్రైరభ్రై రదభ్రై రుపరివిరచితైర్-ముక్త పీయూష వర్షైః

ఆనందీ నః పునీయా దరినలిన గదా శంఖపాణిర్-ముకుందః || 1 ||

భూః పాదౌ యస్య నాభిర్-వియదసుర నిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే |

కర్ణావాశాః శిరోద్యౌర్-ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయ మబ్ధిః |

అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నరఖగగో భోగి గంధర్వ దైత్యైః |

చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువన వపుశం విష్ణుమీశం నమామి || 2 ||

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ !

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశమ్ |

విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ |

లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్ధ్యాన గమ్యమ్ |

వందే విష్ణుం భవ భయ హరం సర్వ లోకైక నాథమ్ || 3 ||

మేఘ శ్యామం పీత కౌశేయ వాసం శ్రీవత్సాకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగమ్ |

పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైక నాథమ్|| 4 ||

నమః సమస్త భూతానామ్ ఆది భూతాయ భూభృతే |

అనేకరూప రూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || 5||

సశంఖచక్రం సకిరీట కుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణమ్ |

సహార వక్షఃస్థల శోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్ | 6||

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి

ఆసీనమంబుదశ్యామ మాయతాక్ష మలంకృతమ్ || 7 ||

చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకిత వక్షసమ్

రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే || 8 ||

ఓం

విశ్వం విష్ణుర్ వశట్కారో భూతభవ్య భవత్ ప్రభుః |

భూతకృద్ భూతభృద్-భావో భూతాత్మా భూత భావనః || 1 ||

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః |

అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్శేత్రఙ్ఞోక్షర ఏవ చ || 2 ||

యోగో యోగ విదాం నేతా ప్రధాన పురుషేశ్వరః |

నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః || 3 ||

సర్వః శర్వః శివః స్థ్రాణుర్-భూతాదిర్-నిధిరవ్యయః |

సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః || 4 ||

స్వయంభూః శంభురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః |

అనాది నిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః || 5 ||

అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః |

విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః || 6 ||

అగ్రాహ్యః శాశ్వతో కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః |

ప్రభూత స్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్ || 7 ||

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః |

హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః || 8 ||

ఈశ్వరో విక్రమీధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః |

అనుత్తమో దురాధర్షః కృతఙ్ఞః కృతిరాత్మవాన్|| 9 ||

సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః |

అహ-స్సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వ దర్శనః || 10 ||

అజ స్సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః |

వృషా కపిరమేయాత్మా సర్వయోగ వినిసృతః || 11 ||

వసుర్ వసుమనాః సత్యః సమాత్మాస్సమ్మితః సమః |

అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః || 12 ||

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్ విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః |

అమృతః శాశ్వత స్థాణుర్ వరారోహో మహాతపాః || 13 ||

సర్వగః సర్వ విద్భానుర్ విష్వక్సేనో జనార్దనః |

వేదో వేద విదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిః || 14 ||

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః |

చతురాత్మా చతుర్ వ్యూహః చతుర్దంష్ఠ్రః చతుర్భుజః || 15 ||

భ్రాజిష్నుర్ భోజనం భోక్తా సహిష్నుర్ జగదాదిజః |

అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః || 16 ||

ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః |

అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః || 17 ||

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః |

అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః || 18 ||

మహాబుద్ధిర్ మహావీర్యో మహాశక్తిర్ మహాద్యుతిః |

అనిర్ దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రి ధృక్ః || 19 ||

మహేశ్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాంగతిః |

అనిరుద్ధః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః || 20 ||

మరీచిర్ దమనో హంసః సుపర్నో భుజగోత్తమః |

హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః || 21 ||

అమృత్యుః సర్వదృక్-సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరః |

అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా || 22 ||

గురుర్ గురుతమో ధామః సత్ స్సత్య పరాక్రమః |

నిమిషో నిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః || 23 ||

అగ్రణీః గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయోనేతా సమీరణః

సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || 24 ||

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః |

అహః సంవర్తకో వహ్ని రనిలో ధరణీధరః || 25 ||

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్ విశ్వభుగ్ విభుః |

సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్ జహ్నుర్ నారాయణో నరః || 26 ||

అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్ట కృచ్ఛుచిః |

సిద్ధార్థః సిద్ధ సంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధి సాధనః || 27 ||

వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్ వృషపర్వా వృషోదరః |

వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః || 28 ||

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః |

నైకరూపో బృహద్ రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః || 29 ||

ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః |

ఋద్దః స్పష్టాక్షరో మంత్ర శ్చంద్రాంశుర్ భాస్కరద్యుతిః || 30 ||

అమృతాం శూద్భవో భానుః శశబిందుః సురేశ్వరః |

ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మ పరాక్రమః || 31 ||

భూతభవ్య భవన్నాథః పవనః పావనో నలః |

కామహా కామకృత్ కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః || 32 ||

యుగాది కృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః |

అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనంతజిత్ || 33 ||

ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః |

క్రోధహా క్రోధ కృత్కర్తా విశ్వబాహుర్ మహీధరః || 34 ||

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః |

అపాం నిధిరధిష్ఠాన మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః || 35 ||

స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః |

వాసుదేవో బృహద్ భానురాదిదేవః పురంధరః || 36 ||

అశోకస్తారణ స్తారః శూరః శౌరిర్-జనేశ్వరః |

అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మ నిభేక్షణః || 37 ||

పద్మనాభో రవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ |

మహర్ధిర్-ఋద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః || 38 ||

అతులః శరభో భీమః సమయఙ్ఞో హవిర్హరిః |

సర్వలక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః || 39 ||

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్ దామోదరః సహః |

మహీధరో మహాభాగో వేగవాన మితాశనః || 40 ||

ఉద్భవః, క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః |

కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః || 41 ||

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః |

పరర్ధిః పరమస్పష్టః తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః || 42 ||

రామో విరామో విరజో మార్గోనేయో నయోనయః |

వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మోధర్మ విదుత్తమః || 43 ||

వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః |

హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః || 44 ||

ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః |

ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః || 45 ||

విస్తారః స్థావర స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్ |

అర్థో నర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః || 46 ||

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠో భూద్ధర్మయూపో మహామఖః |

నక్షత్రనేమిర్ నక్షత్రీ క్షమః, క్షామః సమీహనః || 47 ||

యఙ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతు స్సత్రం సతాంగతిః |

సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వఙ్ఞో ఙ్ఞానముత్తమమ్ || 48 ||

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ |

మనోహరో జితక్రోధో వీర బాహుర్ విదారణః || 49 ||

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్| |

వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః || 50 ||

ధర్మగుబ్ ధర్మకృద్ ధర్మీ సదసత్ క్షరమక్షరమ్||

అవిఙ్ఞాతా సహస్త్రాంశుర్ విధాతా కృతలక్షణః || 51 ||

గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూత మహేశ్వరః |

ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్ గురుః || 52 ||

ఉత్తరో గోపతిర్ గోప్తా ఙ్ఞానగమ్యః పురాతనః |

శరీర భూతభృద్ భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః || 53 ||

సోమపో మృతపః సోమః పురుజిత్ పురుసత్తమః |

వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్వతాం పతిః || 54 ||

జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందో మిత విక్రమః |

అంభోనిధిరనంతాత్మా మహోదధి శయోంతకః || 55 ||

అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః |

ఆనందో నందనోనందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః || 56 ||

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతఙ్ఞో మేదినీపతిః |

త్రిపదస్-త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంతకృత్ || 57 ||

మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ |

గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్ర గదాధరః || 58 ||

వేధాః స్వాంగో జితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణో చ్యుతః |

వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః || 59 ||

భగవాన్ భగహా నందీ వనమాలీ హలాయుధః |

ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్నుర్ గతిసత్తమః || 60 ||

సుధన్వా ఖండపరశుర్ దారుణో ద్రవిణప్రదః |

దివస్పృక్ సర్వ దృగ్వాసో వాచస్పతిరయోనిజః || 61 ||

త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ |

సన్యాస కృచ్ఛమః శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణమ్| 62 ||

శుభాంగః శాంతిదః స్రష్ఠా కుముదః కువలేశయః |

గోహితో గోపతిర్ గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః || 63 ||

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః |

శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః || 64 ||

శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః |

శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః || 65 ||

స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్-జ్యోతిర్-గణేశ్వరః |

విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తి చ్ఛిన్న సంశయః || 66 ||

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షు రనీశః శాశ్వతస్థిరః |

భూశయో భూషణో భూతిర్ విశోకః శోకనాశనః || 67 ||

అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః |

అనిరుద్ధో ప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో మిత విక్రమః || 68 ||

కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరః జనేశ్వరః |

త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః || 69 ||

కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః |

అనిర్దేశ్యవపుర్ విష్ణుర్ విరో నంతో ధనంజయః || 70 ||

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః |

బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః || 71 ||

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః |

మహాక్రతుర్ మహాయజ్వా మహాయఙ్ఞో మహాహవిః || 72 ||

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః |

పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్య కీర్తి రనామయః || 73 ||

మనోజవ స్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః |

వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్ వసుమనా హవిః || 74 ||

సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః |

శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః || 75 ||

భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసు నిలయోనలః |

దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాపరాజితః || 76 ||

విశ్వమూర్తిర్ మహామూర్తిర్ దీప్తమూర్తి రమూర్తిమాన్ |

అనేక మూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః || 77 ||

ఏకో నైకః సవః కః కిం యత్తత్ పదమ నుత్తమమ్ |

లోకబంధుర్ లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః || 78 ||

సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగశ్చందనాంగదీ |

వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతా శీరచలశ్చలః || 79 ||

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృత్|

సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః || 80 ||

తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్ర భృతాంవరః |

ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః || 81 ||

చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహు శ్చతుర్వ్యూహ శ్చతుర్గతిః |

చతురాత్మా చతుర్భావః చతుర్వేద విదేకపాత్ || 82 ||

సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః |

దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా || 83 ||

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుః తంతువర్ధనః |

ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః || 84 ||

ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః |

అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ || 85 ||

సువర్ణబిందు రక్షోభ్యః సర్వవాగీ శ్వరేశ్వరః |

మహాహృదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః || 86 ||

కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః |

అమృతాశో మృతవపుః సర్వఙ్ఞః సర్వతోముఖః || 87 ||

సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః |

న్యగ్రోధో దుంబరో శ్వత్థః ఛాణూరాంధ్ర నిషూదనః || 88 ||

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః |

అమూర్తి రనఘో చింత్యో భయకృద్ భయనాశనః || 89 ||

అణుర్ బృహత్ కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ |

అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః || 90 ||

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః |

ఆశ్రమః శ్రమణః, క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః || 91 ||

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః |

అపరాజితః సర్వసహో నియంతా నియమో యమః || 92 ||

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్య ధర్మ పరాయణః |

అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః || 93 ||

విహాయ సగతిర్ జ్యోతిః సురుచిర్ హుతభుగ్విభుః |

రవిర్ విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః || 94 ||

అనంతో హుతభుగ్ భోక్తా సుఖదో నైకజోగ్రజః |

అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకధిష్ఠాన మద్భుతః || 95 ||

సనాత్ సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః |

స్వస్తిదః స్వస్తికృత్ స్వస్తిః స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః || 96 ||

అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాశనః |

శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః || 97 ||

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః, క్షమిణాం వరః |

విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః || 98 ||

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః |

వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థితః || 99 ||

అనంతరూప నంత శ్రీర్ జితమన్యుర్ భయాపహః |

చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః || 100 ||

అనాదిర్ భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః |

జననో జనజన్మాదిర్ భీమో భీమ పరాక్రమః || 101 ||

ఆధార నిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః |

ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః || 102 ||

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవనః |

తత్త్వం తత్త్వ విదేకాత్మా జన్మమృత్యు జరాతిగః || 103 ||

భూర్భువః స్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః |

యఙ్ఞో యఙ్ఞపతిర్ యజ్వా యఙ్ఞాంగో యఙ్ఞవాహనః || 104 ||

యఙ్ఞభృత్ యఙ్ఞకృత్ యఙ్ఞీ యఙ్ఞభుక్ యఙ్ఞసాధనః |

యఙ్ఞాంతకృత్ యఙ్ఞ గుహ్య మన్నమన్నాద ఏవ చ || 105 ||

ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః |

దేవకీనందనః స్రష్ఠా క్షితీశః పాపనాశనః || 106 ||

శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శాంగ ధన్వా గదాధరః |

రథాంగపాణి రక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః || 107 ||

శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి |

వనమాలీ గదీ శాంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ |

శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్ వాసుదేవో భిరక్షతు || 108 ||

ఉత్తర భాగం

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః |

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానా మశేషేణ ప్రకీర్తితమ్| || 1 ||

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్||

నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః || 2 ||

వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్ క్షత్రియో విజయీ భవేత్ |

వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్ శూద్రః సుఖ మవాప్నుయాత్ || 3 ||

ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మ మర్థార్థీ చార్థ మాప్నుయాత్ |

కామాన వాప్నుయాత్ కామీ ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్ ప్రజామ్| || 4 ||

భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిః సద్గతమానసః |

సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ ప్రకీర్తయేత్ || 5 ||

యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్యమేవ చ |

అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్య నుత్తమమ్| || 6 ||

న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి |

భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్ బలరూప గుణాన్వితః || 7 ||

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ |

భయాన్ ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః || 8 ||

దుర్గాణ్యతితర త్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్| |

స్తువన్నామ సహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః || 9 ||

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవ పరాయణః |

సర్వపాప విశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్| || 10 ||

న వాసుదేవ భక్తానా మశుభం విద్యతే క్వచిత్ |

జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి భయం నైవోపజాయతే || 11 ||

ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తి సమన్వితః |

యుజ్యేతాత్మ సుఖక్షాంతి శ్రీధృతి స్మృతి కీర్తిభిః || 12 ||

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభామతిః |

భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే || 13 ||

ద్వౌః స చంద్రార్క నక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః |

వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః || 14 ||

ససురాసుర గంధర్వం సయక్షోరగ రాక్షసమ్ |

జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య స చరాచరమ్| || 15 ||

ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః |

వాసుదేవాత్మ కాన్యాహుః, క్షేత్రం క్షేత్రఙ్ఞ ఏవ చ || 16 ||

సర్వాగమానా మాచారః ప్రథమం పరికల్పిత: |

ఆచర ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతిః || 17 ||

ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః |

జంగమా జంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవమ్ || 18 ||

యోగోఙ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాదికర్మ చ |

వేదాః శాస్త్రాణి విఙ్ఞానమేతత్ సర్వం జనార్దనాత్ || 19 ||

ఏకో విష్ణుర్ మహద్ భూతం పృథగ్భూతా న్యనేకశః |

త్రీన్లోకాన్ వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః || 20 ||

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్ వ్యాసేన కీర్తితమ్ |

పఠేద్య ఇచ్చేత్ పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ || 21 ||

విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయమ్|

భజంతి యే పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవమ్ || 22 ||

న తే యాంతి పరాభవమ్ ఓం నమ ఇతి |

అర్జున ఉవాచ

పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ |

భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతాభవ జనార్దన || 23 ||

శ్రీభగవాన్ ఉవాచ

యో మాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాండవ |

సో హమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః || 24 ||

స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి |

వ్యాస ఉవాచ

వాసనాద్ వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్ |

సర్వభూత నివాసోసి వాసుదేవ నమోస్తుతే || 25 ||

శ్రీవాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమ ఇతి |

పార్వత్యువాచ

కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్ నామ సహస్రకమ్ |

పఠ్యతే పండితైర్ నిత్యం శ్రోతు మిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || 26 ||

ఈశ్వర ఉవాచ

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే || 27 ||

శ్రీరామ నామ వరానన ఓం నమ ఇతి |

బ్రహ్మోవాచ

నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే |

సహస్ర నామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగ ధారిణే నమః || 28 ||

సహస్ర కోటీ యుగధారిణే నమ ఓం నమ ఇతి |

సంజయ ఉవాచ

యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |

తత్ర శ్రీర్ విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్ మతిర్ మమ || 29 ||

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

అనన్యాశ్చింత యంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్| || 30 ||

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్| |

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే || 31 ||

ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః |

సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖాః సుఖినో భవంతి || 32 ||

కాయేన వాచా మనసేంద్రి యైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్

కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి || 33 ||

 

 

Vishnu Sahasranamam Telugu Lyrics  Watch Video