సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్

సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్


 


 

అయ్యప్ప లిరిక్స్ సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్

Lyrics

సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్ సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్

సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో

సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో

శబరిమలై యాత్రచేయ సంతసంబహో

కార్తికేయ మాసమందు కఠిన నిష్ఠతో

కంఠమాల వేసుకొనగ కలుగు సంతసం     ||సంత||

శరణుఘోషవేడుగొనుచు శబరిమలై కేగగా

ఇరుముడి దాల్చివేగ ఎరిమేలి చేరగా     ||సంత||

ఆటవిక వేషమంది ఆడిపాడగా

దివ్యమైన పంబనదిని తీర్ధమాడగా     ||సంత||

శబరిపీఠమందు చేరి శరము గ్రుచ్చగా

పదెనెట్టాంబడి నెక్కుచు పరవశించగా     ||సంత||

 

 

సంతసంబు సంతసంబు సంతసంబహో అయ్యప్ప లిరిక్స్ Watch Video