జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర అయ్యప్ప లిరిక్స్

జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర అయ్యప్ప లిరిక్స్


 


 

అయ్యప్ప లిరిక్స్ జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్
అయ్యప్ప లిరిక్స్ జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర అయ్యప్ప లిరిక్స్

Lyrics

జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర

పల్లవి జిందగీమే ఏక్‌బార్‌ శబరియాత్ర ఛలో ఛలో

హరిహరపుత్ర అయ్యప్పకో దర్శన్‌ కర్‌కే ఆవో

స్వామియే శరణం అయ్యప్ప స్వామియే

శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప     ||జిం||

జీవన్‌తో కుచ్‌ బఢానహీ ఉస్‌కా ఛోటాతోపాహై

ఉస్‌కా బేకార్‌ మత్‌ కరో భక్తి, భజన్‌ సే ధ్యాన్‌ కరో     ||జిం||

పాప్‌ సబ్‌ కుచ్‌ మిట్‌ జాతా హై పంపా నదిమే స్నాన్‌ కరో

జ్యోతి స్వరూప్‌కో దర్శన్‌ కో జీవన్‌ ముక్తి మిల్‌తీహై

తుఝె జీవన్‌ ముక్తి హోతా హై             ||జిం||

 

 

జిందగీమే ఏకబార్‌ శబరియాత్ర అయ్యప్ప లిరిక్స్ Watch Video